Ahvaz14MA - برگزاری جلسه هفتگی انجمن خیریه

برگزاری جلسه هفتگی انجمن خیریه

جلسه هفتگی انجمن خیریه 14 معصوم(ع) اهواز مطابق هر شنبه شب در محل انجمن برگزار شد.

دراین جلسه که با شکوه و معنویت همیشگی برگزار شده بود ضمن ارائه گزارش از روند فعالیتها و خدمات صورت گرفته به مددجویان به تعدادی پرونده آنان رسیدگی و کمکهایی توسط خیرین جمع آوری گردید.

گفتنی است جلسه یاد شده هر هفته در منزل یکی از خیرین برای رفع مشکل تعدادی از خانواده های تحت پوشش تشکیل می شود.