Ahvaz14masoom - امین نیکوکاران - همایش یک روزه دانش آموزان ممتاز بنیاد دانش

همایش یک روزه دانش آموزان ممتاز بنیاد دانش

همایش یک روزه دانش آموزان ممتاز بنیاد دانش
همایش یک روزه دانش آموزان ممتاز تحت حمایت انجمن خیریه چهارده معصوم (ع) اهواز توسط موسسه ی خیریه بنیاد دانش برگزار گردید.
در این همایش که باحضور مدیرعامل موسسه ی خیریه بنیاد دانش ، مسئول امورهمیاران و استانها ،معاونت اجرایی انجمن،معاونت امور اجتماعی وجمعی از کارشناسان فرهنگی و مددکاری انجمن خیریه14 معصوم (ع) برگزار شد،و برلزوم کار فرهنگی وحمایت تحصیلی افراد نیازمند ومستعد  تحصیل  تاکید شد.
محمدعلی شرافت، مدیرعامل موسسه ی خیریه بنیاد دانش دراین همایش ضمن تشکر از مادرانی که باوجود فقرمالی و به دوش کشیدن کارخانه و تامین مایحتاج زندگی، به تحصیل فرزندان خود اهمیت می دهند اظهار داشت: بنا داریم تا درکنار انجمن وخدماتی که به خانواده های ایتام ارایه می دهد، ما نیز از نظرتحصیلی وآموزشی آنان را مورد حمایت خود قرار دهیم وبا کمک خیرین بتوانیم افراد موفق بسیاری را درشهر اهواز تربیت کنیم وبه جامعه تحویل نماییم.
جواد روشن زاده معاونت اجرایی انجمن خیریه چهارده معصوم (ع) اهواز نیز با تاکید برحمایت فرهنگی دانش آموزان ممتاز و ایتام مستعد اظهار داشت ما با بکارگیری نیروهای فرهنگی با تجربه و آموزش دیده ، سعی درتربیت و آموزش نیازمندان مستعد درامر تحصیل داریم تا بتوانیم در آینده ای نزدیک افراد مفیدی را پرورش دهیم .و همه ی این فعالیتها نیازمند حمایت هرچه بیشترخیرین و نیکوکاران است .وی افزود :با تشکیل کمیته های آموزشی ،زبان ،بهداشت و پوشاک برای دانش آموزان گامی در جهت تقویت خانواده های تحت حمایت برمیداریم.
گفتنی ست 40نفراز دانش آموزان ایتام ،نیازمند ومستعد تحت حمایت انجمن خیریه ،از حمایتهای فرهنگی ،تحصیلی، بهداشتی و پزشکی بنیاد دانش بهرمند میشوند.
همچنین کارشناسان فرهنگی انجمن به عنوان مشاوران پشتیبان ،فعالیتهای درسی و رفتاری دانش آموزان را درمدرسه و منزل کنترل  و بررسی مینمایند.
در پایان به دانش آموزان تحت حمایت هدایای نقدی اهدا گردید. 

  www.t.me/ahvaz14masoom