` انجمن خیریه چهارده معصوم (ع)
سرپرستی ایتام
انصراف