زکات فطره عام

%
سرمایه جمع شده
  • 257,343,000 ریالمبلغ حمایت شده
  • 5حمایت کنندگان