پرداخت وجه صندوق صدقات و خیرات

%
سرمایه جمع شده
  • 150,326,000 ریالمبلغ حمایت شده
  • 5حمایت کنندگان