وجه صندوق صدقات و خیرات

%
سرمایه جمع شده
  • 14,200,000 ریالمبلغ حمایت شده
  • 5حمایت کنندگان