وجه صندوق صدقات و خیرات

%
سرمایه جمع شده
  • 373,090,440 ریالمبلغ حمایت شده
  • 5حمایت کنندگان