صدقه ، نذر ، خیرات و کمک به ایتام ونیازمندان

%
سرمایه جمع شده
  • 565,156,000 ریالمبلغ حمایت شده
  • 5حمایت کنندگان