کمک به ایتام ونیازمندان ویژه سادات

%
سرمایه جمع شده
  • 27,010,000 ریالمبلغ حمایت شده
  • 5حمایت کنندگان