کمک به ایتام ونیازمندان ویژه سادات

%
سرمایه جمع شده
  • 45,700,000 ریالمبلغ حمایت شده
  • 5حمایت کنندگان