وجه صندوق صدقات و خیرات

%
سرمایه جمع شده
  • 501,980,440 ریالمبلغ حمایت شده
  • 5حمایت کنندگان