` انجمن خیریه چهارده معصوم (ع)

جهت تامین برنج سـبدهای غذایی

ویـژه خانواده‌های یتیم و نیازمـند

خـیریه چهارده معصوم (ع) تعداد

کیسه برنج ایرانی توسط نیکوکار

محترم خریداری و اهداء شـد ?

 

شما هم اگر در صنف خاصـی

فعال هستید میتونید در حوزه

تخصصی خودتون کمک کنید

☎️ 061-32933800

مطالب مشابه