` انجمن خیریه چهارده معصوم (ع)

 

شماره حساب های انجمن جهت واریز کمک های نقدی:

 

شماره حساب بانک ملی مربوط به دفتر مرکزی اهواز: 0103573576007

شماره کارت بانک ملی مربوط به دفتر مرکزی اهواز: 6037991199502612

شماره حساب بانک صادرات مربوط به دفتر مرکزی اهواز: 0100600296008

شماره کارت بانک صادرات مربوط به دفتر مرکزی اهواز: 6037691990009334

شماره حساب بانک صادرات مربوط به دفتر پشتیبانی تهران و کرج: 0102206225008

شماره کارت بانک صادرات مربوط به دفتر پشتیبانی تهران و کرج: 6037691199506304

 

پس از واریز بحساب، لطفا اطلاعات واریزی را به سامانه 100001400 پیامک نمایید.

 

مطالب مشابه