` انجمن خیریه چهارده معصوم (ع)

امور فرهنگی و آموزشی

( آموزش تحصیلی – مهدکودک و پیش دبستانی – اردوها و اوقات فراغت – کتابخانه – آموزش خانواده – مشاوره تحصیلی و خانواده )

امور مشارکتهای مردمی

( واحد صندوق صدقات – واحد خیرین مشارکتی و وصولات – واحد جذب مشارکتهای مردمی و نهادها – واحد تاج گل – دفاتر و شعب )

امور اجتماعی

( پذیرش – مددکاری و امور حمایتی – اشتغال و کاریابی )

واحدهای پشتیبانی و ستادی

مطالب مشابه