` انجمن خیریه چهارده معصوم (ع)

کلاس‌های تقویتی تابــستانه انـجمن

در مـقاطع مختلف خصوصاً دبستان

در واحد فـرهنگی خیریه به صورت

مـستمر برگزار مـیشود ??

 

کلاس‌ها در مقاطع تحصیلی مختلف

ویـژه خانواده‌های ایتام و نیازمندان

خـیریه چهارده معصوم (ع) میباشد

 

برای بـرگزاری این کلاس‌ها یاریگر ما

در خیریه چهارده معصوم (ع) شوید

☎️ 061-32933800

مطالب مشابه