` انجمن خیریه چهارده معصوم (ع)

مـــنشور اخــلاقی کارکنان انجمن

خـــیریه چـــهارده مــعصــوم (ع)

 

ما در انـجمن خـیریه در تلاشــیم

تا با محترم شمردن کرامت ایتام

و نیازمندان در هر صـورتی یاری

کننده آنان در مــشکلات باشــیم:

 

و از شما تقاضا داریم در این مسیر

همــراه ما شـوید تا بتوانیم بهترین

نتیجه را برای ایتام داشـته باشـیم

 

انجمن خیریه مشتاق دریافت انتقادات

و پیشنهادات شما عزیزان میباشد ??

? 100001400

مطالب مشابه