` انجمن خیریه چهارده معصوم (ع)

مــنزل بعضی از خانواده‌های تحت

حمایت خیریه خالی از لوازم مورد

نیاز یک زنـدگی مـعمولی است ??

 

اهداء لوازم منزل قابـل استفاده یا

نو میتواند لبخند را بر چهره افراد

و کــودکان این خانــواده‌ها بیاورد:

 

برای هماهنگی و اهداء با ما در خیریه

چهارده معصوم (ع) در ارتباط باشـید:

☎️ 061-32933800

مطالب مشابه