` انجمن خیریه چهارده معصوم (ع)

انجمن خیریه چهارده معصوم (ع)

توجـه ویژه‌ای به آمـوزش و رشـد

دانشــجویان تــحت پوشش دارد:

 

در همین راستا کارگاه‌های ویژه و

تخصصی توسط اساتید مجرب و

مــشاوره جــهت توسـعه فـردی و

ورود به بازار کار دانـشجویان در

واحـد فرهنگی انجمن برگزار شد

 

شـما هم اگر در این حــوزه تخصص

و یا امکاناتی دارید همراه ما شوید:

☎️ 061-32933800

مطالب مشابه