` انجمن خیریه چهارده معصوم (ع)

حامیان خاص در انجمن خیریه چهارده مـعصوم (ع) مــیتوانند مــستقیماً با فــرزندان مــعـنوی خـود در ارتباط باشند ،  شما نیکوکاران گرامی میتوانید با بررسی ایتام تحــت پوشــش یک نفـــر یا تعدادی را انتــخاب کنید و ماهـیانه مبلغی را واریز نمایید و با هر مناسبت با ایتام تحت حمایت خـود دیـدار کنید

 

برای هماهنگی جهت حامی

خاص با ما در ارتباط باشید:

061-32933800

مطالب مشابه