` انجمن خیریه چهارده معصوم (ع)

یکی از شرکت‌های خصوصی با اهداء 100 عدد کیف همراه ست نوشت افزار در پویش مـشق عـشق هـمراه ما شـد ما در تلاشیم تا به تمام دانش آموزان تحت پوشــش کـیف و نوشـت افــزار به صـورت رایــگان اهـداء کنیم. سایر سازمـان‌ها و ارگان‌ها با هــمکاری کارمندانشان میتوانند یاریگر ما باشند:

 

5892-1011-6767-9535

برای پرداخت کلیک کنید

 

مطالب مشابه