` انجمن خیریه چهارده معصوم (ع)

با مشارکت شرکت بایودنت کیلینیک ســـیار دنــدانپزشـــکی به مـــدت دو هـــفته در مــحوطه خــیریه چهارده معصوم (ع) مـستقر گردید .در این کار دندانپزشکان خوش قلب اهواز به صورت افـتخاری یاریگر ما در خــیریه چهارده مــعصوم شــدند

جهت همکاری در امر نیکوکاری

061-32933800

مطالب مشابه