` انجمن خیریه چهارده معصوم (ع)

توییت یکی از فعالان اجتماعی 👆🏻

 

موسـسان خیریه آن نهالی را که

کاشــتند اکنون به درختی تنومند

تبدیل شده و پس از ۳۵ سال بالغ

بر ۲۲۰۰ خانواده را زیر سایه دارد.

❤️🌹

 

 از شـما تقاضا داریم در این مـسیر

همــراه ما شـوید تا بتوانیم بهترین

نــتیجه را برای ایـتام رقـم بزنیـم

 

انجمن خیریه مشتاق دریافت انتقادات

و پیشنهادات شما عزیزان میباشد 👇🏻

📩 100001400

مطالب مشابه