` انجمن خیریه چهارده معصوم (ع)

یک دست هم صدا دارد

آن‌جا که دستی می‌گیرد

 

 پایگاه‌های جـمع آوری فطریه

خــیریه چهارده مــعصوم (ع)

در سطـح شهر و دفتر مرکزی

انجـمن آماده دریافت فــطریه

شما خیرین گرامی می‌باشـند

 

فطریه عــــــام

https://b2n.ir/14ma-1

 

فطریه سادات

https://b2n.ir/14ma-2

 

و یا واریز به کارت به نام

خیریه چهارده معصوم ع

6037-6919-9000-9334

 

اعـلام مشخصات تـراکنش به:

سامانه پیامک 100001400

مطالب مشابه